LIKWIDACJA SPÓŁKI KOMANDYTOWO – AKCYJNEJ. PIENIĄDZE DLA AKCJONARIUSZA BEZ PODATKU

Czy otrzymanie przez akcjonariusza, będącego spółką kapitałową, środków pieniężnych z tytułu likwidacji spółki komandytowo–akcyjnej spowoduje po jej stronie przychodu do opodatkowania?

Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki, niebędącej osobą prawną z&nsbp;tytułu likwidacji takiej spółki (pkt 3a lit. a) oraz wartości innych niż wymienione w pkt 3a składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji spółki.


Przychodem jest jednak w przypadku odpłatnego zbycia tych składników majątku, ich wartość wyrażona w cenie, za którą wspólnik je zbywa (przepisy art. 14 ust. 1 -3 ustawy stosuje się odpowiednio), natomiast w przypadku spłaty otrzymanej wierzytelności należy wziąć pod uwagę przychód uzyskany z tej spłaty.

Wykładnia językowa przedmiotowych przepisów prowadzi do jednoznacznego wniosku, że mają one zastosowanie do wszystkich wspólników spółek niebędących osobami prawnymi. Brak jest jakichkolwiek podstaw do wyłączenia z zakresu podmiotowego omawianego przepisu akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych (wyrok WSA we Wrocławiu z 17 czerwca 2013 r., sygn. akt I SA/Wr 408/13).

Biorąc powyższe pod uwagę, otrzymanie przez akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej z tytułu likwidacji spółki środków pieniężnych, innych składników majątku, spłaty wierzytelności pożyczek oraz spłaty wierzytelności np. ze sprzedaży nieruchomości nie spowoduje po jej stronie przychodu do opodatkowania.