KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH :


Co powinna Pani/Pan wiedzieć o RODO?

RODO to Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ponieważ zbieramy Pani/Pana dane osobowe, mamy obowiązek poinformować Panią/Pana o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z naszych usług, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z naszych usług.

Kto przetwarza Pani/Pana dane osobowe?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aleksandra Stachnik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Stachnik Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Na Polach 116, 31-344 Kraków, NIP: 945209847979, REGON: 368751273.

W jakim celu Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane?

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nawiązanie lub utrzymanie relacji w związku z działalnością prowadzoną przez Administratora, tj. świadczeniem usług prawnych.

• Klienci Kancelarii

W przypadku danych osobowych klientów Kancelarii celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonanie usługi na rzecz Klienta Kancelarii, a podstawą prawną tego przetwarzania może być:

I. Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

II. niezbędność do wykonywania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

III. niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym wynikających z przepisów dotyczących postępowania sądowego i administracyjnego, rachunkowości, podatków oraz archiwizacji danych i dokumentów,

IV. prawnie uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym utrzymanie relacji i komunikacja służbowa oraz ewentualne dochodzenie i obrona przed roszczeniami


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania Pani/Panu wiadomości newsletter, zawierających informacje o świadczonych przez nas usługach oraz związanych z profilem naszej działalności. W tym przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Będziemy przetwarzali Pani/Pana dane osobowe w celu wysyłania Pani/Panu wiadomości newsletter tylko, jeżeli Pani/Pan wyrazi na to zgodę.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, realizowanego w formie pisemnej, a po wyrażeniu odrębnych zgód, również w formie informacji handlowej przesyłanej drogą elektroniczną (na Pani/Pana adres e-mail) oraz przez kontakt telefoniczny. W tym przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

• Osoby fizyczne, których dane są przetwarzane w związku z prowadzeniem spraw klientów przez Kancelarię

W przypadku danych osobowych osób fizycznych, których dane są przetwarzane w związku z prowadzeniem spraw klientów przez Kancelarię celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonanie usługi na rzecz Klienta Kancelarii, a podstawą prawną tego przetwarzania może być:


I. Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
II. niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym wynikających z przepisów dotyczących postępowania sądowego i administracyjnego oraz archiwizacji danych i dokumentów,
III. prawnie uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym wykonywanie czynności w postępowaniu sądowym lub pozasądowym w związku ze świadczeniem usług prawnych na rzecz Klienta Kancelarii, komunikacja służbowa oraz ewentualnie dochodzenie i obrona przed roszczeniami.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Komu Pani/Pana dane osobowe są przekazywane?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, świadczące dla Kancelarii, w tym usługi księgowe, podatkowe, prawne, audytorskie, informatyczne, pocztowe i kurierskie, a także banki i operatorzy płatności, ale tylko w celu świadczenia Pani/Panu usług, a także organy publiczne, które zwrócą się do nas o przekazanie Pani/Pana danych osobowych, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej. W przypadku, gdyby pojawiła się potrzeba przekazania Pani/Pana danych osobowych do państwa spoza Unii Europejskiej, poinformujemy Panią/Pana o zamiarze przekazania danych osobowych oraz o spełnieniu wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w tym zakresie, a gdyby na przekazanie danych osobowych do państwa spoza Unii Europejskiej wymagana była Pani/Pana zgoda, przed przekazaniem danych osobowych zwrócimy się o wyrażenie przez Panią/Pana takiej zgody.
Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów, o których poinformowaliśmy Panią/Pana powyżej, w tym w szczególności w zakresie, w jakim świadczymy Pani/Panu usługi – przez okres świadczenia Pani/Panu tych usług. Po tym czasie niektóre dane będą przechowywane w formie archiwalnej, tak długo, jak jest to konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności mogą być przechowywane do upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych ze świadczonymi przez nas usługami, a pozostałe dane zostaną niezwłocznie trwale usunięte.
Jakie ma Pani/Pan prawa w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych?
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się z nami za pośrednictwem e-mail na adres: kancelaria@prawnikkrakow.com, ale też w inny wybrany przez Panią/Pana sposób, w tym ustnie lub pisemnie. W takim zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z nami za pośrednictwem e-mail na adres: kancelaria@prawnikkrakow.com, ale też w inny wybrany przez Panią/Pana sposób, w tym ustnie lub pisemnie. Konsekwencją wycofania zgody będzie brak możliwości dalszego przetwarzania danych osobowych, w celu i zakresie, w jakim zgoda została udzielona. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Aby wnieść sprzeciw może Pani/Pan skontaktować się z nami za pośrednictwem e-mail na adres: kancelaria@prawnikkrakow.com, ale też w inny wybrany przez Panią/Pana sposób, w tym ustnie lub pisemnie. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Kancelarię Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub inne obowiązujące przepisy, dotyczące przetwarzania danych osobowych.
Kategorie danych osobowych (dotyczy danych pozyskanych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą)
Administrator przetwarza w szczególności następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane o reprezentowanym podmiocie i relacji z nim oraz inne dane przekazane przez Klienta, konieczne do świadczenia usług prawnych i utrzymywania relacji zawodowych, dane dotyczące zobowiązań, dane transakcyjne.
Źródło pochodzenia danych (w przypadku danych zebranych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą)
Jeżeli nie podał/a Pan/Pani swoich danych osobowych bezpośrednio, Pana/Pani dane osobowe zostały przekazane przez podmiot, w imieniu którego Pan/Pani działa lub podmiot, który przekazał Pana/Pani dane osobowe, jako niezbędne do utrzymania relacji z tym podmiotem lub klient Administratora w związku z prowadzoną przez Administratora na jego rzecz sprawą.